Bibliografie

A

B

C

Č

(ČR MATRIČNÍ EVIDENCE: ZÁPIS JMÉNA DO MATRIČNÍ KNIHY NAROZENÍ; PRAVOPISNÁ PODOBA JMÉNA DÍTĚTE; ZNALECKÝ POSUDEK, 2015) ČR, MATRIČNÍ EVIDENCE: ZÁPIS JMÉNA DO MATRIČNÍ KNIHY NAROZENÍ; PRAVOPISNÁ PODOBA JMÉNA DÍTĚTE; ZNALECKÝ POSUDEK, 2015. In: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Brno: Nejvyšší správní soud, ročník 2015, částka 6, číslo 3221. Dostupné také z: http://sbirka.nssoud.cz/cz/matricni-evidence-zapis-jmena-do-matricni-knihy-narozeni-pravopisna-podoba-jmena-ditete-znalecky-posudek.p3196.html

(ČR O matrikách, jménu a příjmení, 2013) ČR, O matrikách, jménu a příjmení: Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., 2013. In: Sbírka zákonů. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., ročník 2013, částka 145, číslo 371, s. 6630-6659. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6545 nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-371

(ČSR Zákon ze dne 18. května 1950 o užívání a změně jména a příjmení, 1950) ČSR, Zákon ze dne 18. května 1950 o užívání a změně jména a příjmení, 1950. In: Sbírka zákonů republiky Československé. Praha: Státní tiskárna v Praze, ročník 1950, částka 27, číslo 55, s. 105-106. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=508

D

(Doleček, 1987) DOLEČEK, Rajko, 1987. Tajemný svět hormonů. Jiří Winter. Praha: Avicenum, 196 s. Rec. Stárka, L. Schreiber, V.

E

(ECHR Garçon et Nicot c. France (just satisfaction), 2017) En l’affaire A.P., Garçon et Nicot c. France: App. № 79885/12; 52471/13; 52596/13, §8, 2017. Strasbourg: European Court of Human Rights - Cour européenne des droits de l'homme (Fifth Section), ECLI:CE:ECHR:2017:0406JUD007988512. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172913.

(Eleniak, 1953180064898829) ELENIAK, Erika, In: Facebook [online]. 2018-01-31 08:17 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/1550580505158789/permalink/1939744239575745/?comment_id=1953180064898829

(Equinox, 2017) EQUINOX, 2017-06-15. The LGBTQAlphabet [online]. YouTube video [cit. 2017-11-29]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=KQ0D5W5Htc0.

(Evidence znalců a tlumočníků, n.d.) Evidence znalců a tlumočníků: Výběr podle specializace [online], n.d. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2017-12-25]. Dostupné z: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

F

(Fifková, 2008) FIFKOVÁ, Hanka, Petr WEISS, Ivo PROCHÁZKA, Peggy T. COHEN-KETTENIS, Friedemann PFÄFFLIN, Ladislav JAROLÍM, Jiří VESELÝ a Vladimír WEISS, 2008. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2. vydání. Maria Arnautovová, MUDr. Jaroslav Zvěřina. Praha 7: Grada Publishing, 216 s. ISBN 978-80-247-1696-1.

G

H

(Hirsutism, 2013) Hirsutism [online], 2013. Cleveland, OH: The Cleveland Clinic Foundation [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/hirsutism

I

(ICD-11 Beta Draft, 2017) ICD-11 Beta Draft [online], 2017. Geneva: World Health Organization [cit. 2017-12-02]. Dostupné z: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068

J

K

(Knappová, 2002) KNAPPOVÁ, Miloslava, 2002. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: TAX AZ KORT. ISBN 80-238-8173-6.

(Knappová, 2010) KNAPPOVÁ, Miloslava, 2010. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Vyd. 5., přepracované a dop. Praha: Academia, 784 s. ISBN 978-80-200-1888-5. EAN 9788020018885.

(Krčmář, 2014) JIRKA KRČMÁŘ, 2014-10-07. Šíp, Náhlovský - Změna pohlaví [online]. YouTube video [cit. 2017-11-29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Z0j6xIfhohk

L

(Levinbook, 2016) LEVINBOOK, Wendy S., Hirsutism. Merck Manual: Professional Version [online]. Kenilworth, NJ: Merck & Co. [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: http://www.merckmanuals.com/professional/dermatologic-disorders/hair-disorders/hirsutism

M

(Meriggiola, 2010) MERIGGIOLA, M. C., E. A. JANNINI, A. LENZI, M. MAGGI a C. MANIERI, 2010. Endocrine treatment of transsexual persons: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. European Journal of Endocrinology [online]. 162(5), 831-833 [cit. 2017-12-07]. DOI: 10.1530/EJE-09-1091. ISSN 0804-4643. Dostupné z: http://www.eje-online.org/cgi/doi/10.1530/EJE-09-1091

(Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ICD-10 - Czech, 2014) Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD-10 ONLINE) - Czech: V. kapitola Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99): Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60–F69) [online], 2014. Praha: WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) [cit. 2017-12-02]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/F60-F69.html#F64

N

(Návrh Richarda Svobody, 2013) Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Tisk č. 406, 2013. In: Senát Parlamentu ČR: Těsnopisecká zpráva z 4. schůze Senátu (2. den schůze), [online]. Praha: Parlament České republiky, Senát 9. funkční období [cit. 2017-12-19]. Dostupné z: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/67114/56512/56072

O

P

Q

R

S

T

(TheWolfszeit, 2016) THEWOLFSZEIT, 2016-06-14. Steffen Königer German AfD Politician about Gendermania (English Subtitles) [online]. YouTube video [cit. 2017-11-29]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=H3pntGBylho.

U

(Unisex (genderově neutrální) křestní jména, 2015) Unisex (genderově neutrální) křestní jména, 2015. In: Mgr. Jana Valdrová, PhD. [online]. [cit. 2017-12-25]. Dostupné z: http://www.valdrova.cz/2015/12/unisex-genderove-neutralni-krestni-jmena/

V

W

(White, 2017) WHITE, Blaire, 2017-05-31. Upset Trans People [online]. YouTube video [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nv_ZHfObyuA.

(Witten, 2006) WITTEN, Matt a David SEMEL, 2006. House M.D.: Sex Kills. Season 2, Episode 14. Dostupné také z: http://house.wikia.com/wiki/Tony_(Clinic_Patient)

X

Y

Z

results matching ""

    No results matching ""