Právo

Historický úvod

Změna jména

(ČSR Zákon ze dne 18. května 1950 o užívání a změně jména a příjmení, 1950) reguloval změnu jména v §2 jen vágně:

Změnu jména nebo příjmení může povolit na žádost okresní národní výbor, nebrání-li tomu zájem společnosti a jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

A jeho jakákoliv změna byla výslovně osvobozená od poplatků.

Teprve od roku 2000 zákon (ČR O matrikách, jménu a příjmení, 2013) nařizuje ženám tvořit si příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a nepovoluje změnu jména, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak. A dále Fyzické osobě, u níž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

Senátní (Návrh Richarda Svobody, 2013) měl státu a samosprávě odejmout moc rozhodovat o jménech občanů (nejen o jménech transsexuálů, ale i v běžných občanských situacích - o jménech dětí při porodu, o přechylování ženských jmen, ...) a učinit matriky pouze "registrátory", ale byl přehlasován.1)

Chirurgická změna pohlaví

Zatímco v praxi probíhaly změny pohlaví už od roku 1971 První zmínka o tom, že změna pohlaví nastala až v roce 1991

Současný stav

Dvojí změna jména

§ 72 odst. 5 (ČR O matrikách, jménu a příjmení, 2013):

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení

a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo

b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).

Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.

24) § 29 odst. 1 občanského zákoníku.

Z toho plyne, že právně není nutná první změna jména na neutrální tvar. Můžeme však pouze spekulovat, že Komise by mohla vydat záporné stanovisko, kdyby MtF uchazečka dorazila sice v ženských šatech, ale stále se jménem František, protože by nemohla mít jistotu, že uchazečka prokázala svou schopnost žít v nové roli.

Praktické provedení

Legislativa nepředepisuje, jakým způsobem jsou matriky povinny přesně určit, co je či není neutrální jméno. Platí zde: "Kde není žalobce, není soudce."

Je proto pouze metodickým doporučením referentů všeobecné správy vnitřních věcí státu Oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR, že se samospráva v této věci musí držet striktně (Knappová, 2010, s. 82-86). Tuto knihu vám pravděpodobně doporučí i vaše matrika (nemůžete si zvolit jinou matriku než tu v místě narození).

Nicméně pokud vám jde vyjednávání, můžete se pokusit opřít se o některou z jiných autorit a případně vymluvit vaší matrice její názor.

Podklady pro jednání najdete v kapitole Neutrální jméno.

V případě sporu se matrika bude obezřetně dovolávat, abyste o své újmě sehnali posudek od znalce. Skutečný znalecký posudek je ovšem požadavek silný a dodatečně zmírněný Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (ČR MATRIČNÍ EVIDENCE: ZÁPIS JMÉNA DO MATRIČNÍ KNIHY NAROZENÍ; PRAVOPISNÁ PODOBA JMÉNA DÍTĚTE; ZNALECKÝ POSUDEK, 2015)

Nicméně pokud by nebylo jiné cesty, je pro vás podstatný seznam znalců v oboru "Školství a kultura", odvětví "Jazykověda" (z logiky věci se specializací "křestní jména a příjmení"). Jejich seznam a kontakty naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti ČR (Evidence znalců a tlumočníků, n.d.). V roce 2017 jsou to pro česká jména Dr. Knappová a Dr. Valdrová.

Budoucnost


1) "Fun" fact: zatímco zpravodajka doporučovala přijetí, proti zákonu se veřejně postavila Eliška Wagnerová, senátorka za Stranu zelených, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu, která se proti novele otevřeně postavila způsobem, který lze zdvořile označit snad jako kuriózní. Máte-li čtyři minuty, doporučujeme shlédnout, hluboce se zamyslet nad její logikou, která de facto rozděluje rovnost občanů před zákonem tím, že dává větší svobodu těm, kteří se hodlají odstěhovat. Rovněž zaujmou novátorská myšlenky, že "neregulace" je "sociálním inženýrstvím"; že "liberál" chce regulaci; spojení věty "Ten jazyk se vyvíjí svébytně, prostě bez státu, to je záležitost společnosti. Záležitost nikoli státní, [...]" s požadavkem regulace; výkřik "Jakou funkci to má? To je jenom libůstka někoho..." (zákon musí zřejmě libůstky potlačovat?) a na závěr nepochopení pojmu "paradoxní", když jako Wagnerová, která chce být Wagnerová, hlasuje pro to, aby všechny ženy musely mít přechýlená příjmení (nebylo by spíše paradoxní, kdyby chtěla být Wagnerová, ale bojovala by proti regulaci?)

Zkuste pak nemyslet na to, jak asi pod jejím vedením rozhodovaly tak významné soudy ČR.

results matching ""

    No results matching ""