Neutrální jméno

Jak to vidí kniha soudní znalkyně (Knappová, 2010, s. 82-86)

Neutrální křestní jména

Osobní jména transsexuálů

Tato kapitola není určena rodičům vybírajícím jméno pro očekávané děťátko, ale zabývá se speciální jazykovou problematikou přechodného pojmenování nečetné skupiny občanů ČR, u nichž dochází v rámci léčebných postupů ke změně pohlaví. Na případy přechodného pojmenování osob, u nichž probíhá změna pohlaví - jde o tzv. transsexualismus - pamatuje též zákon č. 301/2000 Sb. (paragraf. 72, odst, 5). Těmto občanům umožňuje, aby na základě potvrzení zdravotnického zařízení požádali matriční úřad o změnu jména a příjmení na neutrální, jinak řečeno oboupohlavní podobu do doby, než bude léčebný proces změny pohlaví oficiálně ukončen.

Obourodé podoby jmen

Jak praxe ukazuje, volba obourodé podoby jména není vždy jednoduchá a jednoznačná. Ukažme si proto tři možnosti, které se při volbě řešení uvedeného problému nabízejí. Jsou to:

  1. Volba obourodého, tj. mužského i ženského jména u nás obvyklého. Prozatím jsou to nečetná jména, k nimž patří René, Nikola, Kim, Saša, Sáva a zastaralé jméno Milota. Nově k nim lze přiřadit i jména Nikita, Alex, Jindra, Nicol. V úvahu připadají i jména, která jsou oficiálními, základními podobami v češtině jen pro jedno pohlaví. Pouze pro přechodné období jsou jako obourodá použitelná oficiálně užívaná ženská jména Květa, Vlasta, Zdena, Vlaďka, k nimž nově přibyla jména Broňa, Stáňa. Z mužských jmen, nově se hodnotících jako oficiální, jsou k těmto účelům využitelná jména Ondra, Vojta.

  2. V souladu se stávajícím právním řádem, který nevylučuje matriční zápis cizojazyčného jména, je možné zapsat též obourodá cizojazyčná jména, tj. taková, která se v cizojazyčných slovnících jmen hodnotí jako základní, spisovné podoby jmen. Takové jméno by tudíž občan či občanka ČR mohli jako oficiální užívat i po dokončení léčby, tj. po realizaci změny pohlaví. Podobnými cizojazyčnými jmény jsou např. jména anglická (některá z nich jsou již uvedena v slovníkové části této publikace). V některých afrických a asijských jazycích se obourodá jména také vyskytují, např. v turečtině Aydin, Ece (viz kapitola Stručně k africkým a asijským jménům). Určitá jména se ovšem v jednotlivých jazycích rodové různí. Např. Andrea se v mnoha evropských jazycích užívá jako jméno ženské, ale v italštině jako mužské (ženskou podobou je Andreina). Janis je novořecké mužské jméno, užívané v angličtině jako jméno ženské, podobné Jean je francouzské jméno mužské a anglické ženské, Michele italské mužské a francouzské ženské jméno. Jde tedy o jména obourodá, matričně u nás trvale zapsatelná. V níže uvedeném výběrovém přehledu obourodých jmen z jiných jazyků než z angličtiny se uvádí jazyk, v němž se používají. Obourodými cizojazyčnými jmény, která byla ověřena (a jejichž přehled si pochopitelné nemůže činit nároky na úplnost), jsou např.:

Alby, Alex, Andrea, Ashley, Aster, Benny (německé), Blessing, Brooklyn, Casey, Cassidy, Cassie, Dahl, Dale, Dominique, Elia, Élia, Elíša, Evelyn, Charlie, Chris, Christie, Christy, Ilja (srbochorvatské), Innes, Jamie, Janis, Jay, Jean, Jess, Ješe (tibet.), Jinke (holandské), Joe, Jura (bulharské), Kai, Kay (německé), Kelly, Kelsey, Kim, Kimberley, Kolja (bulharské), Kristi, Kyle, Lauren, Lee, Lindsey, Lou, Mad(d)ison, Mallory, Mattie, Meredith, Michele, Mirtil, Misha, Muriel, Nicki, Nicky, Nicol (holandské), Niki (německé), Nikita, Nikola, Paris, Pat, Ran (japonské), Ren (japonské), Riley, River, Robbie, Robin, Sabriel, Sage, Sandy, Sani (novohebrejské), Shay, Sapphire, Shel(l)ey, Sidney / Sydney, Simke, Sonny, Šuren (mongolské), Tavi (novohebrejské), Taylor, Toni (německé), Tony, Tracy, Troy, Tucker, Tylor, Vivian, Wayan (indonéské), Whitney

Další obourodé podoby, zejména tureckých a afrických jmen, jsou uvedeny v příslušných oddílech v kapitole Stručně k africkým a asijským jménům.

  1. Pro řešení probíhajícího (a časové omezeného období) transsexualismu je možné z jazykového hlediska použít i obourodá česká domácká jména, obvykle zakončená na -a, méně na -i, -y. Je výhodné, aby domácké jméno zvolené pro přechodné léčebné období souviselo se jménem, které bude zvoleno po skončení léčby jako oficiální. K přechodnému pojmenování lze například použít tato neutrální, převážně oboupohlavní domácká jména (jejich seznam samozřejmé není vyčerpávající): Ada, Áda, Bojda, Boža, Broňa, Dany, Dráža, Fanda, Fany, Fráňa, Honza (převládá mužské), Gusta, Jani, Jára, Jarka, Jirča, Jirka, Jířa, Joža, Jožka, Kája, Kuba, Láďa, Mára, Marti, Míla, Míra, Míša, Míťa, Olda, Pája, Páťa, Pepa, Péťa, Ráďa, Rosťa, Sláva, Stáňa, Sváťa, Štěpa, Vendy, Viky, Víťa, Zbyňa

Poznámka: Z jazykového hlediska není vhodné pro potřeby transsexualismu užívat jako obourodá (pouze) ženská spisovná jména Alice, Věra, Maria, francouzskou Martine, domácké, pouze ženské tvary Líba, Lída, mužská spisovná, jako oficiální v češtiné užívaná jména Dan, Ivo, Pavlín, cizí (dnes již oficiální) mužská jména Aliz, Andy, Bernie, Cecil, Danny, Den(n)y, Issa, Sam. - Možné použití jmen uvedených v této poznámce pro potřeby transsexualismu neprávem uvádějí sexuologové, opírající se (údajně) o reálné matriční zápisy.

Obourodé podoby příjmení

Protože obvykle dochází nejen k přechodné změně jména, ale i příjmení, podívejme se též na jazykovou stránku neutrální, tedy obourodé podoby příjmení. V češtině jsou obourodá příjmení především taková, která jsou původem přídavná jména měkká, popř. mají jejich podobu, např. Hoření, Dolejší, Všední, Kočí, Krejčí, a dále i česká a jinoslovanská přídavná jména přivlastňovací, např. Petrů, Pavlů, Jakubův, Fojtův, Havlůj, Starove, Miškeje, Adamove. Dále jsou obourodými příjmeními taková, která jsou zakončena na -ých, což jsou původně tvary 2. pádu množného čísla a vyjadřují příslušnost k rodině, např. Smutných, Tichých, Šerých. Tuto podobu mají i příjmení pocházející z dalších slovanských jazyků, zakončená nejčastěji na -ych, -ých, -ech, -ich, -iech, např. Jurových, Múdrych, Bratrych, Miškech, Balažoviech, Dolgich. Původem přídavná jména přivlastňovací lze rovněž přechylovat, ovšem častěji zůstává ženská podoba příjmení shodná s mužskou (podrobněji viz M. Knappová: Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec 2008, s. 73-74). Podobně je tomu též u původem větných příjmení jako Skočdopole, Osolsobě. Podle výše uvedených typů příjmení, která jsou původem přivlastňovacími přídavnými jmény (, -ův) či naznačují příslušnost k rodině (-ých) lze v češtině odvozovat i další obourodá příjmení, např. Horák - Horáků i Horákových, Vavrečka - Vavrečků i Vavrečkových, Sršeň - Sršňových, Fišer - Fišerů i Fišerových, Foldyna - Foldynů i Foldynových atd.

Uveďme si příklady: Požádá-li např. Milena Horáková v souvislosti se změnou pohlaví o změnu jména a příjmení, může pro přechodné období léčby zvolit spojení Míla Horáků a po dokončení léčby spojení Milan Horák. Podobné lze vytvořit spojení Jiří Veselý - Jirka/Jiřka Veselých - Jiřina Veselá. S ohledem na společenské, mimojazykové okolnosti transsexualismu je z jazykového hlediska možné zvolit již pro přechodné období léčby neutrální jméno a příjmení nesouvisející s dosavadním občanským pojmenováním, např. Jaroslava Vojtíšková - Pat Maurerových - Patrik Maurer.

Na závěr znovu zdůrazněme, že dočasné zapsané domácké podoby jmen (Míla, Pája ap.) nelze po dokončení léčby matričně zapsat jako základní, spisovné podoby jména, zatímco ponechání obourodé podoby příjmení není jazykově vyloučeno.

Neutrální příjmení

Zatímco u neutrálních příjmení ryze českých (například Janů) nenastává problém ani po dokončení změny pohlaví, doporučuji velmi zvažovat výběr neutrálního příjmení v exotické podobě.

Pokud si nechcete vyběhávat po změně příjmení znovu doklady, konzultujte svou volbu předem s knihou (Knappová, 2002).

Tento text je mnohem rozsáhlejší než aby byl s přiměřeným úsilím publikovatelný zde, ale zajímavou možnost nabízí např. (Knappová, 2002, s. 64-65):

3.1.2.4 Příjmení je zakončeno ve výslovnosti na samohlásku [i], [í], typy Filipi, Bondy, Brixí: b) Příjmení zakončená ve výslovnosti na [í], původu domácího i cizího

Jak to vidí monografie (Fifková, 2008)

Malý průvodce matrikou pro TS osoby

V ČR mají transsexuální lidé možnost požádat na matrice v místě trvalého bydliště o změnu jména na neutrální tvar. Po předložení potvrzení od ošetřující lékařky je tato změna bezplatná.

Jestliže původní příjmení tvoří podstatné jméno, vytvoří se z něj neutrální tvar přidáním koncovky ů (Nováků, Vlčků, Jahodů, atd.). Pokud šlo o přídavné kméno, připojí se koncovka ých (Pokorných, Černých, apod.). Původní příjmení ovšem není nijak závazné, žadatel si může svobodně zvolit kterékoliv jiné.

Další možností je zvolit si příjmení z cizího jazyka, který nerozlišuje v příjmeních mužský a ženský rod, např. z angličtiny. Nelze tedy využít např. jazyky slovanské, které rody rozlišují.

O něco složitější je situace u křestních jmen. Kromě obourodých oficiálních jmen (Nikola, René, Saša) se pro TS osoby připouští též použití obourodých domáckých podob jmen (Jára, Míša, Péťa).

Je rovněž možné použít cizí křestní jména, ta už ale nemusí být obourodá v rámci jednoho jazyka (např. jméno Janis je v angličtině ženské a v řečtině mužské).

Naneštěstí, jednotlivé matriky se někdy liší v míře své vstřícnosti. Co jedna povolí, může jiná zamítnout. Ve sporných případech pak obvykle nezbývá, než obrátit se na soudní znalkyni v oboru jmen (PhDr. Miloslava Knappová, tel. 271 733 481), která je schopna během několika málo dní vypracovat odborný posudek (cena zhruba 600 Kč).

Toto je seznam neutrálních jmen, která již byla TS lidmi v minulosti použita. Nejoblíbenější jsou Saša a Nikola.

Áda, Alex, Aliz, Andrea, Andy, Bronia, Dan, Deny, Ilja, Issa, Ivo, Janis, Jannis, Jarka, Jára, Jean, Jindra, Jirča, Jirka, Kája, Kim, Lenny, Mára, Maria, Marti, Martine, Michele, Míla, Mira, Míša, Míťa, Nicol, Niki, Nikola, Péťa, René, Riki, Robbie, Robin, Romy, Saša, Stáňa, Sváťa, Štěpa, Viky, Vivian, Vlasta, Zbyňa, Zdena

Toto je seznam dalších jmen, která by pravděpodobně mohla být rovněž použitelná, ale nebyla dosud vyzkoušena a jejich vhodnost proto nelze zaručit. V závorce je v méně zřejmých případech uvedena původní mužská/ženská varianta jména.

Alice, Bernie (Bernard/dette), Béda, Bláža (Blažej/ena), _Bóža (Božetěch/Božena), Cecil, Dráža (Drahoslav/a), Eda, Fany, Gába, Gusta, Honza, Květa, Láďa, Líba (Libor/Libuše), Nikita, Olda, Páťa (Patrik/cie), Ráďa, Rosťa, Sláva, Valda, Venďa (Vendelín/Vendula), Věra, Víťa, Vláďa, Vojta

Jak to vidí web soudní znalkyně Mgr. Jany Valdrové, Ph.D. (Unisex (genderově neutrální) křestní jména, 2015)

Unisex (genderově neutrální) křestní jména

Genderově neutrální křestní jména lze dávat dětem kteréhokoli pohlaví. V Česku není tato praxe příliš známa, avšak lze očekávat, že se bude rozšiřovat.

Unisex (genderově neutrální) křestní jména

V paragrafu 62 matričního zákona stojí „Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak.“. V knize M. Knappové (2009) Jak se bude vaše dítě jmenovat? je k tomu na straně 47 uvedeno „Jméno má být ve shodě s pohlavím jeho nositele“.

Avšak rodiče mohou volit pro dítě jméno genderově neutrální, tj. vhodné pro kterékoli pohlaví: Alexis, Chris, Robin, Sydney, Toni, Lindsey, René, Robin a další. Tak možná otevřou dítěti symbolický prostor pro utváření genderové identity v souladu s jeho či její[1] životní zkušeností. Nicméně v silně patriarchalistické české společnosti bývá genderově neutrální jméno často považováno za mužské; jste-li žena, obrňte se trpělivostí a humorem 🙂

Jak se jmény zacházet? Označuje-li jméno chlapce, skloňuje se (máme samozřejmě na mysli český jazyk). U dívky se neskloňuje. Zakladatel facebooku M. Zuckerberg má dceru Max; jeho personál bude ze školky vyzvedávat malou Max a jiný otec malého Maxe. Nazývá-li otec Zuckerberg dceru domáckou podobou jména Maxi, bude on ze školky vyzvedávat Maxi, zatímco jiný otec vyzvedne svého Maxiho.

Upozornění: genderově neutrální jméno může být v jiném jazyce výlučně ženské nebo mužské, nebo může být sice neutrální, avšak upřednostňované některým z pohlaví. Dítě kteréhokoli pohlaví můžete pojmenovat Adrian, Alex, Amari, Ari, Brett, Carson, Daryl, Dorian, Eli, Elliott, Friis, Chris, Isa, Jordan, Kai, Luca, Luka, Quinn, Ray, Rey, Sydney, Tomi, Uli / Ulli, Yannie.

Další genderově neutrální jména najdete v internetu; u nás jsou zatím málo známá. Není důvod se jim vyhýbat, dosud na ně ale nikdo příliš neupozorňoval a jejich genderový potenciál zůstává nedoceňován.


[1] Genderově vyvážený způsob psaní umožňuje narušování shody rodu substantiva „dítě“ a přivlastňovacího zájmena.

results matching ""

    No results matching ""